Privacybeleid Lubbersss interieuradvies 

 ‏‏‎ 

Lubbersss, gevestigd aan Bellefleur 74 6922 AL Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.lubbersss.nl

Bellefleur 74 6922 AL Duiven

06-42956098

Angela Liebe is de Functionaris Gegevensbescherming van Lubbersss zij is te bereiken via info@lubberss.nl

 

Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Lubbersss Interieuradvies. 

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te
accepteren.

Lubbersss interieuradvies zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 ‏‏

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor informatie van een van onze diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden tevens gebruikt om onze klantenservice te verbeteren, eventuele betalingen te verwerken en periodieke e-mails te versturen. 

 ‏‏‎ 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

 ‏

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lubbersss bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 ‏‏‎ 

Delen van persoonsgegevens met derden

Lubbersss verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die tot op moment aan ons is verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lubbersss gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 ‏uw aanvaarding van privacybeleid

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met ons privacybeleid zoals in dit document beschreven. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, dan kunt u onze website niet gebruiken. Uw voortgezet gebruik van de site na het publiceren van wijzigingen in dit beleid zal worden beschouwd als uw aanvaarding van deze wijzigingen.

‏‏‎Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Lubbersss neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@lubbersss.nlAlgemene  voorwaarden Lubbersss interieur en keukenadvies 

 

Artikel 1.Definities

1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Lubbersss

opdracht geeft tot het ontwerpen, vervaardigen en/of leveren van diensten en/of goederen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Lubbersss en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lubbersss, voor

de uitvoering waarvan door Lubbersss derden dienen te worden betrokken.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,

dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes, in welke vorm dan ook, van Lubbersss zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te

worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

2. De offertes zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn.

3. Er kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst

waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4. Lubbersss kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever

redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een

kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief; BTW en andere heffingen van

overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen

reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de

opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  Aanbiedingen of offertes gelden niet

automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Lubbersss en de Opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de

offerte door de Opdrachtgever binnen de op de offerte gestelde termijn.

2. In sommige gevallen is het voor beide partijen wenselijk reeds na mondeling akkoord aan te vangen

met de werkzaamheden voor de opdrachtgever. Indien na mondeling akkoord van de opdracht alsnog

van de ondertekening van de offerte wordt afgezien, zullen de eventueel tot dan toe gemaakte kosten in

rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief en de daadwerkelijk gemaakte kosten.

3. Lubbersss heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De

toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lubbersss aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk

zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt.

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling

overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien hierdoor het oorspronkelijk

overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd, zal Lubbersss daarvan zoveel als mogelijk vooraf

prijsopgaaf doen.

6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lubbersss op de Opdrachtgever

onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien Lubbersss tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot

vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Lubbersss, zal Lubbersss in overleg met de

opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij

de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor

Lubbersss extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening

gebracht.

9. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de

werkzaamheden die werden verricht, inclusief besteedde uren en gemaakte kosten voor materialen aan

de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Honorarium

1. Indien Lubbersss met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is

Lubbersss niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat

de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de

verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving

of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van materialen, producten of op andere gronden die bij

het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

2. Indien het niet mogelijk is om een vast bedrag per opdracht in rekening te brengen zal Lubbersss

factureren op basis van de werkelijk bestede uren.

3. Gemaakte reiskosten worden apart in rekening worden gebracht.

4. Bij annulering van een gemaakte afspraak binnen 48 uur kan door Lubbersss een vergoeding van 50%

van het uurhonorarium van de geplande tijd in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Overmacht

1. Lubbersss is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien

hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van ziekte en/of een omstandigheid die niet is te wijten aan

schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn

rekening komt.

Artikel 7. Betaling

1. Betaling dient te geschieden contant bij oplevering, tenzij door Lubbersss een andere

betalingsmogelijkheid met de opdrachtgever is overeengekomen.

2. Indien met de opdrachtgever is overeengekomen dat betaling geschiedt na ontvangst van de factuur,

zal betaling geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.

3. Lubbersss is gerechtigd om periodiek te factureren.

4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 5% per

maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Daarnaast

komen alle kosten van buitengerechtelijke vordering voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Indien Lubbersss aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in

deze bepaling is geregeld.

2.Lubbersss is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lubbersss is

uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Lubbersss aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van

Lubbersss beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van

de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Lubbersss is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van

zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Lubbersss is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Lubbersss is nimmer aansprakelijk voor

indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade

door bedrijfsstagnatie.

6. De opdrachtgever vrijwaart Lubbersss voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Lubbersss

toerekenbaar is.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst Lubbersss geleverde blijft eigendom van Lubbersss totdat

de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Lubbersss gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is

nagekomen.

2. Het door Lubbersss geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet

worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

1. Lubbersss behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de

Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Het auteursrecht en het uitsluitend recht op tekeningen, ontwerpen, modellen en toelichtingen ten aanzien van de concept en  definitieve ontwerpen komen toe aan Lubbersss.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lubbersss partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van

toepassing.

2. De rechter in Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet

dwingend anders voorschrijft. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het

uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het

tot stand komen van de rechtsbetrekking met Lubbersss.